Pelastussuunnitelma asiantuntevasti ja yksilöllisesti räätälöitynä

Pelastussuunnitelma tehdään pääsääntöisesti kiinteistökohtaisesti. Joissain tapauksissa tarvitaan erillistä suunnitelmaa (ravintolat, päiväkodit jne.) omaa toimintaa varten. BF-Safe Oy laatii yksilölliset pelastussuunnitelmat kiinteistöihin ja yrityksille. Tarjoamme myös tarvittaessa siihen liittyvää koulutusta. Toimimme pääkaupunkiseudulla, tarvittaessa ympäri Suomen.

Pelastussuunnitelman tarkoitus

 • Saada ihmiset tunnistamaan ympäristönsä riskit
 • Ehkäistä tapaturmat ja onnettomuudet
 • Varautua onnettomuustilanteisiin ja toimimaan niissä

Millaisiin paikkoihin pelastussuunnitelmaa tarvitaan?

Pelastussuunnitelmia tehdään mm. vähintään kolmen asunnon asuintaloihin, yli 50 hengen yrityksiin, sairaaloihin, vanhainkoteihin päiväkoteihin ja muihin hoitolaitoksiin, hotelleihin, suuriin kokoontumis- ja liiketiloihin, sekä suurehkoihin varasto- ja tuotantotiloihin. Pelastussuunnitelmat on laadittava myös yli 200 hengen yleisötapahtumiin ja yli 20 hengen tilapäiseen joukkomajoitukseen. Pelastuslaista ja asetuksesta löytyvät tarkemmat ohjeet ja määritelmät.

Pelastussuunnitelma

Kiinteistö kierretään (esim. huoltomiehen tai turvallisuusvastaavan kanssa) ja käydään läpi talon tekniikka, mahdolliset riskitekijät ja turvallisuusjärjestelyt. Tärkeistä paloteknisistä ja turvallisuuteen liittyvistä kohdista otetaan kuvat pelastussuunnitelmaa varten. Pelastussuunnitelma jaetaan kaikille sitä tarvitseville ja tarvittaessa pidetään siihen liittyvä info-tilaisuus. Talon ilmoitustaululle laitamme ”Turvallisuustiedote”-ohjeen.

Nykyinen pelastuslaki

1.7.2011 voimaan tullut pelastuslaki sisältää mm. seuraavia edellytyksiä.

14 § Omatoiminen varautuminen

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

 1. ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä
 2. varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa
 3. varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät
 4. ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

Edellä 1 momentissa säädetty koskee myös muualla kuin rakennuksessa harjoitettavaa toimintaa sekä yleisötilaisuuksia.

15 § Pelastussuunnitelma

Rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma 14 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä.

Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin aina yhteistyössä 18 §:ssä tarkoitetun hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa.

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

 1. vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä
 2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä
 3. asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
 4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä kohteista, joihin on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman sisällöstä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

407/2011 Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta

 • 1§:ssä on lista niistä kohteista, joihin pelastussuunnitelma tulee laatia
 • 2§:ssä on pelastussuunnitelman sisältö

Kiinnostuitko palveluistamme?

Lähetä meille viesti, palaamme asiaan mahdollisimman pian.


Luotettava kumppani

Suosittele meitä